Ο στόχος μας

Έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό, με πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία, παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους, θέσαμε ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.

Η εταιρεία μας, δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, εντάσσοντας και εδραιώνοντάς αυτές σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική στα πλαίσια της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με σκοπό να γίνει καταλύτης αλλαγών στην πραγματική οικονομία.

Αξιοποιούμε αποτελεσματικά, συνεργασίες με πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα, ομάδες πολιτών και καταξιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα και επαγγελματίες.

Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και το δυναμικό μας, παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

Η φιλοσοφία μας

Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι µία συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρµογής, και όχι µία στατική κατάσταση, µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όµως να µειώνεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, µέσα από την ισόρροπη και ισότιµη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιµης Ανάπτυξης: Οικονοµία – Περιβάλλον – Κοινωνία» και της Βιο-οικονομίας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα, τόσο της επιχειρηματικής δρασης, όσο και του σχεδιασμού διοίκησης μας.

Στόχος μας είναι η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. με προτεραιότητα την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με συνεργατες και πελάτες μας , για την κατανόηση, αλλά και την ανταπόκριση μας στους τομείς της Ε.Κ.Ε., όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι τομείς αυτοί είναι:

Η Ασφάλεια και η Υγεία των Εργαζομένων
Η Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η Ενίσχυση της Διαφάνειας
Η Κλιματική Αλλαγή και Προστασία του Περιβάλλοντος
Η Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες
Η Ανάπτυξη των Εργασιακών Πρακτικών
Η Ταύτιση με τις Ηθικές Πρακτικές της Αγοράς
Η Ισότητα των Φύλων
Η Συμμετοχή και Ένταξη της Φοιτητικής Κοινότητας στις εργασίες μας
με στόχο την απόκτηση εργασιακών εμπειριών στην πραγματική οικονομία